024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Cáp sợi quang  ⇒ Cáp
Cáp quang FO MM - Amored Jacket
 
Cable FO MM - Dielectric Jacket.
 
Cable FO SM - Figure-8 Construction
 

 1