043. 7834986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Cáp Tín Hiệu  ⇒ Cáp Quang
Cáp quang Single Mode OS2 2 lõi
 
Cáp quang Single Mode OS2 12 lõi
 
Cáp quang Single Mode OS2 24 lõi
 
Cáp quang Multi Mode OM2 2 lõi - GUMT202
 
Cáp quang Multi Mode OM2 4 lõi - GUMT204
 
Cáp quang Multi Mode OM2 12 lõi - GUMT212
 
Cáp quang Multi Mode OM2 24 lõi - GUMT224
 
Cáp quang Multi Mode OM3 2 lõi - GUMTD02
 
Cáp quang Multi Mode OM3 4 lõi - GUMTD04
 
Cáp quang Multi Mode OM3 12 lõi - GUMTD12
 
Cáp quang Multi Mode OM3 24 lõi - GUMTD24
 

 1