024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Máy in nhãn - Nhãn in, Ruy - băng
BMP21 Printer
 
BMP71 Printer
 
BMP91 Printer
 
BMP21 Label
 
BMP71 Label
 
Nhãn bạc TZM
 
Nhãn siêu dẻo TZFX
 
Nhãn siêu dính TZS
 
Nhãn tiêu chuẩn TZ
 
BMP71 Ribbon
 

 1