024.3783.4986       info@nds.com.vn  
DANH MỤC SẢN PHẢM
 Giá vàng 9999
 Ngoại tệ
 Thời tiết
Liên kết website
 Sản phẩm  ⇒ Hệ thống tổ chức RACK  ⇒ RACK loại mật độ cao

XD RACK 19” – XD Cable Duct and Cable Manager

 
 
 
 
 Sản phẩm cùng loại
XD RACK 19” – XD Open Rack
 
 
XD RACK 19” – XD Open Frame Rack
 
 
XD RACK 19” – XD Cable Door
 
 
XD RACK 19” – XD Cabinet Rack
 
 
XD RACK 19” – Velcro
 
 
AMP XD Cabinet Rack, 45U, 800X600